Vinaayaganae Vinai Theerpavanae

Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya
Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya
Vinaayaganae Sharanam Ayya Vinaayaganae Sharanam Ayya
Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya

Shivanin Maganae Sharanam Ayya Parvathi Myntha Sharanam Ayya
Shivanin Maganae Sharanam Ayya Parvathi Myntha Sharanam Ayya

Muruganin Annan Sharanam Ayya Mooshika Vaaganan Sharanam Ayya

> 2nd Speed

Muruganin Annan Sharanam Ayya Mooshika Vaaganan Sharanam Ayya

Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Aye
Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya
Vinaayaganae Sharanam Ayya Vinaayaganae Sharanam Ayya
Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya

Shivanin Maganae Sharanam Ayya Parvathi Myntha Sharanam Ayya
Muruganin Annan Sharanam Ayya Mooshika Vaaganan Sharanam Ayya

Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya
Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya

SLOW

Vinaayaganae Vinai Theerpavanae Vinaayaganae Sharanam Ayya

 

PRINT PDF

 

 

< BHAJANS