Solvom Solvom

Solvom solvom solvom solvom om nama Shivaya
Solvom solvom solvom solvom om nama Shivaya

Solvom solvom uruthi solvom om nama Shivaya
Solvom solvom uruthi solvom om nama Shivaya

Om nama shivaya, om nama Shivaya
Om nama shivaya, om nama Shivaya

Solvom solvom ondrai solvom om nama Shivaya

Sadaimudhi mel, Ganga devi
Thrisula dhaari, damaruga paani
Sadaimudhi mel, Ganga devi
Thrisula dhaari, damaruga paani

Dama dama dama dama damaruga ozhiye
Dama dama dama dama damaruga ozhiye

Kunjitha paatha nama Shivaya
Kunjitha paatha nama Shivaya

Om nama Shivaya, om nama Shivaya
Hara om nama Shivaya, hara om nama Shivaya
Om nama Shivaya, om nama Shivaya
Hara om nama Shivaya, hara om nama Shivaya

 

> 2nd SPEED

Sadaimudhi mel, Ganga devi
Thrisula dhaari, damaruga paani

Dama dama dama dama damaruga ozhiye
Kunjitha paatha nama Shivaya

Om nama Shivaya, om nama Shivaya
Hara om nama Shivaya, hara om nama Shivaya

 

> 3rd SPEED

Om nama Shivaya, om nama Shivaya
Hara om nama Shivaya, hara om nama Shivaya

 

SLOW

Solvom solvom solvom solvom om nama Shivaya

 

PRINT PDF

 

 

< BHAJANS