Namaskaram Mahadeva

Namaskaram Mahadeva Jeya Jeya Namaskaram Mahadeva Om
Namaskaram Mahadeva Jeya Jeya Namaskaram Mahadeva Om

Damaru Aagni Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Damaru Aagni Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva

Damaru Aagni Sadashiva
Damaru Aagni Sadashiva

> 2nd SPEED

Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Hara Hara Hara Hara Mahadeva

Namaskaram Mahadeva Jeya Jeya Namaskaram Mahadeva Om
Namaskaram Mahadeva Jeya Jeya Namaskaram Mahadeva Om
Damaru Aagni Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Damaru Aagni Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva

> 3rd SPEED

Namaskaram Mahadeva Jeya Jeya Namaskaram Mahadeva Om
Namaskaram Mahadeva Jeya Jeya Namaskaram Mahadeva Om
Damaru Aagni Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva
Damaru Aagni Sadashiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva

SLOW

Namaskaram Mahadeva
Jeya Jeya Namaskaram Mahadeva Om

PRINT PDF

 

 

< BHAJANS